Zásady ochrany osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů webu KinkyPanda.cz

 

Správce

 

Je nutné, abyste byli webem KinkyPanda, který spravuje Mgr. Ondřej Lamcha, IČ: 03608646, se sídlem Vítězná 2607/8, 702 00 Ostrava (dále jen „správce“) informováni o právech a povinnostech spojených se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy nemusí být udělen Váš výslovný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a abyste případně udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro případy, kdy je Váš souhlas podle právních předpisů vyžadován.

 

Kontakt správce pro veškeré dotazy či připomínky ke zpracování osobních Vašich údajů: 

 

Mgr. Ondřej Lamcha
email: ondrej.lamcha@gmail.com
tel: 608 708 827

 

Jaké osobní údaje budou zpracovávány?

 

Správcem mohou být zpracovávány Vaše následující osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa, tel. číslo, bankovní spojení, daňové a finanční informace, kontaktní informace na odpovědné osoby, komunikační a přihlašovací informace v rámci IT, jiné síťové identifikátory (IP adresy, cookies), posouzení spolehlivosti, informace o našem obchodním vztahu, informace o množství a typu odebraného zboží a služeb (dále jen „osobní údaje“).

 

Co je zpracování?

 

Správce je oprávněn Vaše osobní údaje shromažďovat, používat, zaznamenávat, uspořádávat, třídit, strukturovat, ukládat, přizpůsobit nebo pozměnit, upravovat, vyhledávat v nich, kombinovat, používat a likvidovat v souladu s právními předpisy.

 

Z jakého důvodu a k jakému účelu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Dovolujeme si Vás informovat, že důvodem zpracování Vašich osobních údajů je zejména požadavek na uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je dodávka produktů či služeb správce. Vaše osobní údaje jsou proto zpracovávány za účelem naší vzájemné komunikace a informování, dále k vedení a správě Vašeho uživatelského účtu. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů za tímto účelem berete na vědomí, že nebude možné předmětnou smlouvu uzavřít a plnit.

 

Vaše osobní údaje budou využívány i pro účely plnění zákonných požadavků, zejména v rámci daňových povinností, archivačních a případně i jiných.

Správce je dále oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje také za účelem jeho oprávněných zájmů, tedy zejména za účelem bezpečnosti a správy IT systému správce nebo případného vymáhání svých oprávněných nároků vůči Vaší osobě nebo přímého marketingu.

 

Přímý marketing tj. zejména zasílání obchodních sdělení týkajících se zakoupeného zboží a služeb webu KinkyPanda.cz, hodnocení kvality produktů a hodnocení množství Vašich odběrů produktů, služeb, včetně jejich profilování. S nabídkou produktů a služeb Vás správce může oslovit prostřednictvím telefonu, SMS, e-mailu, dopisu, katalogu. Ze zasílání obchodních novinek se můžete kdykoliv ohlásit buďto odhlašovacím tlačítkem přímo v jejich obsahu a nebo na e-mailové adrese ondrej.lamcha@gmail.com.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Dále souhlasíte s tím, aby správce zpracovával Vaše osobní údaje za účelem

 

  • evidence a registrace zákaznického klubu v souvislosti s výrobou, distribucí a používáním zákaznických slevových karet vydaných správcem a jejich uplatňováním při nákupu zboží od správce;
  • evidence nákupů zboží mé osobě v prodejnách, resp. tržeb

 

Komu mohou být osobní údaje předány?

 

Pokud níže zaškrtnete políčko „Souhlasím s předáním svých osobních údajů“, souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje vyjmenované v čl. II. výše správce sdílel a předal zpracovatelům osobních údajů, jejichž předmětem činnosti je zpracování a analýza osobních údajů, a to za účelem analýzy obchodní činnosti správce.

 

Dále zaškrtnutím políčka odsouhlasíte předání Vašich osobních údajů společnosti Kinky Panda, Ondřejovi Lamchovi s IČ: 03608646,  se sídlem Vítězná 2607/8, 70200 Ostrava, jako jsou Vaše osobní údaje zpracovávány správcem dle bodu 5.2. výše, tedy např. i za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím telefonu, SMS, e-mailu, dopisu, katalogu.

 

Vaše práva

 

Váš souhlas může být kdykoli odvolán, a to bez vlivu na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

 

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, což zejména znamená poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo na opravu osobních údajů, které jsou nepřesné či neaktuální. Máte právo na vymazání osobních údajů a právo být zapomenut, což zejména znamená zlikvidování zpracovávaných osobních údajů. Máte právo na omezení zpracování, což zejména znamená zúžení rozsahu zpracování osobních údajů. Máte právo přenositelnosti osobních údajů, což zejména znamená předání osobních údajů jinému správci. Máte právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů za situace, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce nebo v případech, kdy chcete ukončit přímý marketing vůči Vám, máte právo požadovat vysvětlení a podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Máte právo znát veškeré zásady ochrany osobních údajů správce, které jsou zveřejněny na internetových stránkách správce. V těchto zásadách jsou blíže popsána Vaše práva při zpracování osobních údajů správcem a postup při jejich uplatňování.

 

Povinnosti správce

 

Správce přijal vhodná technická, administrativní, organizační a fyzická bezpečnostní opatření a opatření týkající se důvěrnosti Vašich osobních údajů. Správce je povinen řídit se v plném rozsahu zásadami ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na jeho internetových stránkách.

 

Trvání souhlasu

 

Pokud udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich předáním, udělujete svůj souhlas na dobu neurčitou, přičemž po ukončení našeho smluvního vztahu se správcem budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány, pokud se k jejich zachování nebudou vztahovat požadavky podle platných právních předpisů nebo oprávněné zájmy správce, které budou vyžadovat uchování některých Vašich osobních údajů (např. daňové účely, dluhy, apod.).

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 7.4.2021.